Skip to main content

Regulamin Sklepu OlimpiaMed

 • 1

Informacje Ogólne

 • Za pośrednictwem Sklepu OlimpiaMed możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów, takich jak:
 • nagrania szkoleń online,
 • udział w szkoleniach online,
 • badania i konsultacje,
 • e-booki,
 • suplementy diety.
 • Sklep prowadzony jest przez Olimpię Janz, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą For Fertility Olimpia Janz FCP, z siedzibą w Łodzi, ul. Bolka Świdnickiego 25 lok. 21, 92-414, NIP: 8431395757. Ze Sprzedawcą możliwy jest kontakt mailowy –biuro@olimpiamed.com oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 • Sklep prowadzony jest pod adresem www.olimpiamed.pl/sklep
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.
 • Z udostępnionych funkcji Sklepu Użytkownik może korzystać w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularza lub drogą mailową.
 • 2

Definicje

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do składania zamówień i zakupionych Materiałów.

Materiał – towary i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w szczególności usługi i materiały wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do sprzedaży, np. nagrania szkoleń lub udział w szkoleniu online.

Produkt Cyfrowy – produkty dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej możliwe do zakupienia w Sklepie, np. nagranie szkolenia online lub e-book.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Materiałów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.olimpiamed.pl/sklep, za pośrednictwem którego można dokonać zamówienia.

Sprzedawca – Olimpia Janz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą For Fertility Olimpia Janz FCP, z siedzibą w Łodzi, ul. Bolka Świdnickiego 25 lok. 21, 92-414, NIP: 8431395757.

UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Sprzedawcę opisane w §4 ust 1 Regulaminu.

UŚDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która założyła Konto w Sklepie.

 • 3

Wymagania Techniczne

 • Do prawidłowego korzystania ze Sklepu należy posiadać:
 • urządzenie mające dostęp do Internetu (np. laptop, smartfon, tablet),
 • odpowiednią przeglądarkę internetową m.in. Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach co wymienione,
 • pocztę e-mail,
 • aktualne narzędzie lub program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia Materiałów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 • Sprzedawca będzie starał się zapewnić prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie Sklepu oraz świadczenie Usług elektronicznych w trakcie trwania umowy.
 • Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu konieczne jest jego aktualizowanie, modernizowanie lub konserwowanie. W tym celu będą wprowadzane czasowe przerwy techniczne w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu. W miarę możliwości przerwy techniczne będą występować w porze nocnej i nie należy ich traktować jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 • umożliwienie Użytkownikowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest bezpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia zamówienia.
 • Usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć Konto. Usługa ta świadczona jest na rzecz Użytkownika w ramach ceny zapłaconej za dany Materiał.
 • 5

Składanie Zamówień

 • Aby złożyć zamówienie nie jest wymagane posiadanie Konta.
 • Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu.
 • Użytkownik składa zamówienie poprzez dodanie Materiału prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdza złożenie zamówienia na Materiał poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia według procedury zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu
 • Podczas składania zamówienia należy podać następujące dane:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres dostawy,
 • adres e-mail,
 • NIP firmy (jeżeli zamówienie jest na firmę),

Składając zamówienie należy:

 • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed terminem do odstąpienia od umowy (jeżeli dotyczy),
 • wyrazić zgody na realizację zamówienia przez Sprzedawcę poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

Zakupienie materiału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu (dostępny do wglądu na stronie internetowej olimpiamed.com)

Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a także potwierdzenie złożenia i treść złożonego przez Użytkownika zamówienia.

 • Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma e-mail z jego podsumowaniem i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie.
 • Użytkownik ma praw modyfikowania podanych przez siebie danych osobowych, danych dotyczących wybranego Materiału, a także sposobu płatności aż do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Klikając w przycisk „Zamawiam i płacę”, Użytkownik jest świadomy, że zawiera umowę związaną z obowiązkiem zapłaty należnej ceny Sprzedawcy.
 • Podczas składania zamówienia Użytkownik wybiera formę płatności, a następnie dokonuje wpłaty.
 • W Sklepie można skorzystać z następujących form płatności:
 • Przelew bankowy – płatny bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Jeżeli Użytkownik wybierze tę formę płatności, musi skontaktować się ze Sprzedawcą. Zamówione Materiały zostaną wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • Przelew elektroniczny – płatny bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – PayPro S.A. Zamówione Materiały zostaną wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • Karta płatnicza, za pośrednictwem operatora kart płatniczych PayPro S.A. Zamówione Materiały zostaną wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku i według zasad danego banku na co Sprzedawca nie ma wpływu.
 • Z chwilą skutecznego dokonania płatności, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą umowa o dostarczenie Materiału wybranego przez Użytkownika.
 • Do każdego zamówienia będą wystawiane faktury, jeżeli Użytkownik zaznaczy taką opcję. Faktury będą wystawiane w wersji elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Realizacja zamówienia obejmującego treść cyfrową (nagranie szkolenia online, e-book) następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika instrukcji pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Materiału, ewentualnie poprzez przesłanie na wskazany adres mailowy.
 • Użytkownik otrzyma zakupiony Materiał w postaci nagrania szkolenia lub e-booka w niezwłocznie/w ciągu dwóch dni roboczych, po zaksięgowaniu zapłaty.
 • Dostęp do udziału w szkoleniu online zostanie umożliwiony Użytkownikowi w chwili rozpoczęcia się szkolenia. Po dokonaniu zakupu Materiału w postaci udziału w szkoleniu online, Użytkownik otrzyma informację z instrukcją dostępu oraz informację o dokonaniu rezerwacji miejsca w szkoleniu.
 • W przypadku zakupu badań – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym.
 • 7

Cena

 • Ceny Materiałów prezentowane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. Na całkowitą cenę zamówionego Materiału może składać się również koszt dostawy Materiału.
 • Ceny Materiałów mogą ulegać zmianie. Sprzedawca może również wprowadzać promocję lub udzielać rabatów. Zmiana ceny, wprowadzenie promocji lub rabatu nie będą miały wpływu na złożone zamówienie przez Użytkownika przed datą wejścia w życie którejkolwiek z wymienionych zmian.
 • Promocje będą ograniczone czasowo.
 • Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.
 • 8

Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 §8.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi:
 • jeżeli spełnienie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego przed terminem, o którym mowa w ust. 1 §8 i tym samym jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy;
 • w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W razie gdy Użytkownik będzie chciał odstąpić od umowy, poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji i prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Informacja wraz z oświadczeniem powinna być przesłana pisemnie lub drogą elektroniczną, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji wraz z oświadczeniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 §8, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane płatności, z zastrzeżeniem ust. 2 §8.
 • Płatności zostaną zwrócone za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób nieskutkujący dla niego żadnymi kosztami.
 • Formularz odstąpienia znajduje się w załączeniu Regulaminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy, o którym stanowi §8 Regulaminu, ma również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarzą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).
 • W razie wątpliwości uprawnienie do odstąpienia nie dotyczy złożenia zamówienia rezerwacji udziału w szkoleniu online lub zakupu badania. Rezygnacja z udziału w szkoleniu online została opisana w §9.
 • 9

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online lub badania

 • Użytkownik może zrezygnować z udziału w szkoleniu online nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia. W razie chęci rezygnacji Użytkownik wyśle wiadomość do Sprzedawcy w formie wiadomości mailowej. W wiadomości powinna znaleźć się przyczyna rezygnacji. W przypadku dochowania terminu, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi całą wpłaconą kwotę w terminie 21 dni. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano wpłaty, chyba że Użytkownik w wiadomości mailowej wskaże inny rachunek bankowy.
 • W razie gdyby rezygnacja z udziału w szkoleniu online nastąpiła w terminie 7 dni przed szkoleniem, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi opłatę w wysokości 30 % wpłaconej kwoty, w związku z kosztami poniesionymi za przygotowanie Materiału w postaci szkolenia online.
 • W przypadku gdyby Użytkownik zrezygnował z udziału w szkoleniu lub nie stawił się na szkolenie, Sprzedawca ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania w przypadku gdy poniesie szkodę w postaci m.in. poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem szkolenia w związku z uczestnictwem tego Użytkownika.
 • Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zakupionych badań. Sprzedawca informuje, że ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania w przypadku poniesionej szkody w postaci m.in. poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem się do badań, które miał przeprowadzić dla Użytkownika.”

 

 • 10

Odpowiedzialność

 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi Materiał wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny jeżeli zakupiony Materiał (w tym Produkt Cyfrowy) ma wadę fizyczną lub prawną.
 • W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi, że zakupiony Materiał ma wadę, należy skontaktować się ze Sprzedawcą (za pośrednictwem poczty elektronicznej) i szczegółowo opisać jakiego typu jest wada i na czym polega oraz jakie jest jego roszczenie związane z wadą.
 • W przypadku sprzedaży Materiałów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 KC Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 • Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Materiał i złożonego zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 • 11

Reklamacja

 • Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawie funkcjonowania Sklepu.
 • Reklamację możesz złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@olimpiamed.com lub pisemnie na adres Centrum Medyczne OlimpiaMed, ul. Żeligowskiego 42, 90-644Łodź
 • Reklamację uznaje się za prawidłowo złożoną, jeżeli zawiera:
 • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
 • szczegółowe opisanie przedmiotu reklamacji,
 • oczekiwania w związku ze złożoną reklamacją.
 • Po stwierdzeniu, że reklamacja wymaga uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o tym i wskaże braki w reklamacji.
 • Jeżeli reklamacja zostanie prawidłowo złożona, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania.
 • Informacja o rozpoznaniu reklamacji oraz decyzja Sprzedawcy zostaną przekazane Użytkownikowi drogą elektroniczną lub pisemną.
 • 12

Wypowiedzenie

 • Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na utrzymaniu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi odpowiedniego oświadczenia, także drogą elektroniczną na podany przez tego Użytkownika adres e-mail w trakcie rejestracji Konta.
 • Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi będącemu Konsumentem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na utrzymaniu Konta w każdej chwili i usunąć Konto lub pozbawić tego Użytkownika prawa do składania zamówień, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli Użytkownik nabył przed wypowiedzeniem jakiekolwiek prawa, zachowuje je.
 • Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi będącemu Konsumentem, umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć jego Konto lub pozbawić takiego Użytkownika prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 • istotnego i rażącego naruszenia przez tego Użytkownika postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy korzysta ze Sklepu lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta lub Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
 • gdy kopiuje Materiały lub Usługi Sprzedawcy, lub udostępnia je podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy,
 • gdy przekazuje niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym dane, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu lub Konta.
 • Użytkownik i Sprzedawcą mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze porozumienia stron.
 • Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci utrzymania Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do wszystkich Materiałów i zasobów dostępnych do tej pory na Koncie, a także usunięciem Konta.
 • 12

Dane Osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanie plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 • 13

Własność Intelektualna i Prawa Autorskie

 • Wszystkie treści dostępne na stronie Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyłączne prawa autorskie do wymienionych treści przysługują Sprzedającemu lub autorowi wskazanemu w opisie Materiału.
 • W przypadku dalszego rozpowszechniania treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, Użytkownik narusza prawa autorskie Sprzedawcy lub autora i naraża się na odpowiedzialność cywilną oraz karną.
 • 14

Zmiana Regulaminu

 • Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulamin.
 • O planowanych zmianach w Regulaminie Sprzedawca powiadomi na stronie internetowej Sklepu, a także wyśle maila do Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy, najpóźniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem. W mailu zostaną przekazane planowane zmiany w Regulaminie.
 • Dalsze korzystanie ze Sklepu będzie wymagało zaakceptowania wprowadzonych zmian w Regulaminie i nowego Regulaminu.
 • W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nowy Regulamin, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 • 15

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 • W przypadku pojawienia się sporów wynikłych w związku z Umową oraz Umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązanie sporu w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone w trakcie postępowania.
 • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może:
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 16

Postanowienia Końcowe

 • W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się niezgodne z prawem lub nieważne, Regulamin pozostaje ważny w pozostałym zakresie. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zastąpienia nieważnego lub niezgodnego z prawem postanowienia nowym zgodnym z prawem postanowieniem.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz UŚDE.
 • Właściwym prawem do rozwiązywania jakichkolwiek sporów, w tym sądowych, jest prawo polskie.
 • W przypadku powstania sporu, Sprzedawca i Użytkownik podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu.
 • W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Regulamin serwisu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem www.olimpiamed.com/regulamin