Skip to main content

Polityka prywatności

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Olimpia Janz, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą For Fertility Olimpia Janz FCP, z siedzibą w Łodzi, ul. Bolka Świdnickiego 25 lok. 21, 92-414, NIP: 8431395757.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • listownie na adres: ul. Żeligowskiego 42, 90-644 Łódź
 • telefonicznie: +48 531 26 56 26
 • mailowo: biuro@olimpiamed.com
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie informacja i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych:

 • Inspektor: Anna Gadzinowska
 • listownie na adres: ul. Żeligowskiego 42, 90-644 Łódź
 • mailowo: anna.gadzinowska@olimpiamed.com
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług zdrowotnych, ochrona zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zakładanie Konta i składanie zamówień w Sklepie

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i ewentualnym rozwiązaniem umów, które zostaną zawarte zgodnie z Regulaminem, a także rozpatrywaniem reklamacji. Dane osobowe będą również przetwarzane przez Administratora w celu skomunikowania się z Użytkownikiem w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych wypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Wystawienie faktur i rachunków

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a więc obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Kontaktowanie się z Administratorem

W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem mailowo, podaje swój adres mailowy, a w wiadomości mogą znajdować się inne dane osobowe Użytkownika – wszystkie te dane Użytkownik podaje dobrowolnie, w celu skontaktowania się z Administratorem.

Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Marketing

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie zostanie zawarta żadna umowa, ani udzielone świadczenie.

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w innym celu niż ten, do którego zostały zebrane.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika, są podmioty, z których usług Administrator korzysta, m.in.:

 • …, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
 • ….. w celu wystawiania dokumentów księgowych takich jak faktury i rachunki,
 • … Przelewy24 należące do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS 0000347935 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 • innym podmiotom, które świadczą usługi Administratorowi np. usługi prawne, informatyczne, księgowe lub administracyjne, do których Administrator zwróci się w tym celu.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów nie są tzw. odbiorcami danych osobowych.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, które Użytkownik zawarł z Administratorem zgodnie z Regulaminem, a także w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przez okres trwania umów, a po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora będą przechowywane przez okres trwania umów, a po jej zakończeniu przez okres, w którym jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, a więc do czasu upływu terminu przedawnienia.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie dokonywał profilowania.

 • Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Niezależnie od opisanych tu procedur/zasad zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną i bezpieczeństwem Państwa danych osobowych.

Przeszkolony pracownik udzieli Państwu informacji lub przekaże Państwa sprawę osobie kompetentnej.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka z reguły zawierają:

 • nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
 • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
 • unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Więcej na temat plików cookies można przeczytać na stronie https://www.allaboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/

W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików:

 • cookies: sesyjne (session cookies), będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • cookies stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie Administratora uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie Administratora,
 • pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie Administratora,
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Administratora,
 • „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Odwiedzając stronę  Sklepu pierwszy raz Użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, aby móc dalej korzystać ze strony Sklepu. Jeżeli Użytkownik korzysta ze strony Administratora (Sklepu), to wyraża zgodę na cookies. Gdyby Użytkownik nie chciał takiej zgody wyrazić powinien jak najszybciej opuścić stronę Sklepu.

Użytkownik ma prawo i możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki – może wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony Administratora (Sklepu). Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Logi Serwera

Korzystanie ze strony Administratora (Sklepu) wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona Administratora. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, a także o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera pomagają jedynie w administrowaniu stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator nie będzie wykorzystywał logów serwera do zidentyfikowania Użytkownika.